Hizmetlerimiz / Mekanik Ýþlemler

MEKANÝK PERYODÝK BAKIM ,Motor farklýlýklarý ayýrt edilerek  her 20.000 km de bir  yapýlan ve 33 noktanýn kontrolünü  içeren bakým dýr.

Aracýn uzun ömürlü olmasý için doðru bakým aralýklarý takip edilir.Motor modeline baðlý olarak her 20.000 km'de bir dizi kontrol ve bakým iþlemleri yapýlýr . Ancak bu periyodik bakým aracýn tüm gereksinimini tamamen kapsamamaktadýr.Arýzalar peryodik bakým anlamýna gelmemektedir.Bakýmlar sonrasýnda  bakýmlar arasý rutin  sývýlarýn tamamlanmasý, lastik basýnç kontrolü gibi sýradan kontrol iþlemleri yapýlýr. Her bakým esnasýnda standart deðiþen filitreler ve yaðýna ilave olarak ,kontroller sonucu  baþka parça deðiþimleri veya onarýmlarýna ihtiyaç var ise müþteriye bilgi verilir ve onayý ile deðiþim yapýlýr.Aracýn motor ve diðer organlarýnýn mekanik bakým aþamasýnda kontrolleri önem arz eder.