Hizmetlerimiz / Fren Sistemleri

Otomobiliniz için  Ăžüphesiz en önemli bölümlerinden biri  frenleme sistemidir. Bir  araçta  fren sistemi ne kadar  güçlü ve  etkiliyse o  araç da o kadar  güvenlidir diyebiliriz. Günümüzün bütün  modern araçlarĂ˝nda disk  frenler kullanĂ˝lĂ˝r. Fren pedalĂ˝na bastýðýnĂ˝zda sistemdeki hidrolik sĂ˝vĂ˝nĂ˝n yerini deĂ°iĂžtirmiĂž olursunuz, bu deĂ°iĂžim fren disklerine bir piston  yardĂ˝mĂ˝yla iletildiĂ°inde  araç disk üzerindeki sürtünme kuvvetinin  etkisiyle yavaĂžlamaya baĂžlar. Ne kadar fazla güç uygularsanĂ˝z disk o kadar baskĂ˝ya maruz kalĂ˝r ve tekerleĂ°in dönüĂž hĂ˝zĂ˝ yavaĂžlar. Disk frenler birçok arabada önde yer alĂ˝r fakat günümüzde dört tekerlekte de bu tip  frenlerkullanĂ˝lmaya baĂžlanmýÞtĂ˝r. Disk  frenlerin asĂ˝l önemli olduĂ°u yer ön taraftĂ˝r. Çünkü  frenleme en iyi ön tekerlekler  vasĂ˝tasĂ˝yla yapĂ˝lĂ˝r. Bunu Ăžöyle açĂ˝klayabiliriz,  hareket eden bir nesneyi yavaĂžlatmaya baĂžladýðýmĂ˝zda eylemsizlik prensibine göre kütle  hareketini devam ettirmek ister. EĂ°er siz bu  harekete izin vermezseniz, nesnenin aĂ°Ă˝rlĂ˝k merkezi öne kayar. NasĂ˝l araba içinde otururken  fren yapĂ˝ldýðýnda istemsiz olarak ileri doĂ°ru bir  hareket yapĂ˝yorsak, aynĂ˝ Ăžekilde  araç da öne doĂ°ru eĂ°ilim yapar. Bu eĂ°ilimi ve ön kĂ˝sma yaklaĂžan aĂ°Ă˝rlĂ˝k merkezini durdurmanĂ˝n en  etkili yolu da ön tekerleklerin durdurulmasĂ˝dĂ˝r.