Haberler / GARANTÝLÝ ARAÇLARIN BAÐIMSIZ SERVÝS HAKLARI

2007 yýlý 2005/4 motorlu taþýtlar sektörü  dikey anlaþmalar ve uyumlu eylemlere iliþkin resmiz gazete yayýmlanan Bir yazý ile Garantili araç sahiplerinin diledikleri  özel servis de bakým yaptýrma hakkýna sahiptirler.

TSE 12047 belgeli özel servis lerde yapýlan yað deðiþimi peryodik bakým ve diðer sarf malzemelrin deðiþimlerinde aracýn garantisinin bozulmasýnýn önüne geçen 2005/4 Blok muafiyeti kanunlarý kapsamýnda rekabet kurulu tarafýndanda yayýmlanan madder ile söz konusu karýþýklýlýklar ortadan kaldýrýlmýþtýr.

www.vwturk.com/form  adresinden alýnma

(19.10.2020)